Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description


1. Tiếp nhận, phân tích, mô tả và xây dựng yêu cầu nghiệp vụ về thu thập dữ liệu/báo cáo phục vụ mục đích kinh doanh.

2. Thiết kế tài liệu yêu cầu chi tiết (sử dụng các Use Case hoặc thông số chức năng) với tất cả các giả định và cảnh báo kèm theo.Xác định các thuộc tính chất lượng, giao diện bên ngoài, các ràng buộc và các yêu cầu phi chức năng khác;

3. Phân tích và xác minh yêu cầu chính để đảm bảo rằng các yêu cầu được đưa ra từ người dùng doanh nghiệp là đầy đủ, nhất quán, toàn diện, có thể theo vết và khả thi.Tham ra rà soát và kiểm tra chéo các tài liệu yêu cầu.

4. Phục vụ như một điểm liên lạc nội bộ cho nhóm Phát triển và nhóm phát triển của nhà cung cấp cho bất kỳ yêu cầu nào được làm rõ;

5. Hỗ trợ việc xây dựng kịch bản thử nghiệm cho SIT (System Integration Test) và UAT (User Acceptance Test)Theo dấu & hỗ trợ nghiệp vụ (người dùng cuối)/ người sở hữu (owner) để biết tiến trình của quá trình UAT.Tiến hành đào tạo người dùng cuối khi cần thiết.

Job Requirement

  • Kiến thức về các framework và công nghệ phát triển phần mềm như Spring, ReactJS.
  • Kỹ thuật thu thập, phân tích và quản lý yêu cầu phần mềm.
  • Sử dụng các công cụ quản lý yêu cầu như JIRA, Confluence, Trello.
  • Kiến thức về cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL) và phi quan hệ (NoSQL).


Khả năng viết và tối ưu hóa các truy vấn SQL

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên VPBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Ứng tuyển" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ VPBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại VPBank. (Lưu ý: Ứng viên có thể Ứng tuyển bằng CV cá nhân)

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

Expired Date: 31/07/2024
Expired Date: 01/08/2024
Expired Date: 01/08/2024
Expired Date: 09/08/2024

Senior Tester - Hà Nội - TA139

  • Location: Ha Noi
  • Number: 1
Expired Date: 16/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.