Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo

Mô Tả Công Việc

Planning/ Lập kế hoạch:

 • Determine the implementation method/ Xác định phương pháp thực hiện
 • Project timeline planning/ lập kế hoạch dự án
 • Resource planning/ Lập kế hoạch nguồn lực
 • Cost planning/ Lập kế hoạch chi phí
 • Liaising with stakeholders such as project personnel, vendors, and end-users regarding project requirements/ Kết nối với các bên liên quan như nhân viên dự án, nhà cung cấp và người dùng cuối về các yêu cầu của dự án.
 • Outlining, defining, and initiating the project/ Phác thảo, xác định và khởi tạo dự án.
 • Maintaining a good working knowledge of assigned project/ Đảm bảo kiến thức tốt về dự án được giao tốt dự án được giao.
 • Evaluating standards of component products/ Đánh giá các cấu phần của sản phẩm
 • Monitoring project progress and implementing changes where necessary/ Kiểm soát dự án và thực hiện các thay đổi khi cần thiết.
 • Monitoring expenditures in accordance with the budget/ Giám sát chi tiêu theo đúng ngân sách.
 • Ensuring compliance with objectives, organizational policies, procedures, and standards/ Tuân thủ theo mục tiêu, chính sách, thủ tục và các tiêu chuẩn của tổ chức.
 • Compiling project reports and informing management regarding problems./ Tổng hợp báo cáo dự án, báo cáo các vấn đề của dự án.
 • Ensuring project complies with best practices, SOPs, PMO policies, and other policies/ Đảm bảo dự án tuân thủ theo các best practices, SOPs, chính sách của PMO và các chính sách khác liên quan.

Change, innovation/ Đổi mới, sáng tạo:

 • Proposing policy/process/framework improvements to ensure compliance with group regulations/ Đề xuất cải tiến chính sách/quy trình/khuôn khổ để đảm bảo tuân thủ quy định tập đoàn.
 • Proactively adjust task plan and resource plan in accordance with actual implementation (without changing the main milestones of the project)/ Chủ động điều chỉnh kế hoạch nhiệm vụ, kế hoạch nguồn lực phù hợp với thực tế triển khai (không làm thay đổi các mốc chính của dự án).
 • Propose changes in scope, resources, timeline and cost to the Project Steering Committee for risk and issues management to ensure project goals./ Đề xuất những thay đổi về phạm vi, nguồn lực, thời gian và chi phí cho Ban Chỉ đạo Dự án để quản lý rủi ro và các vấn đề nhằm đảm bảo mục tiêu của dự án.

People agenda:

 • Responsible for managing and coordinating project members according to orientation of Project Steering Committee./ Chịu trách nhiệm quản lý và điều phối các thành viên dự án theo định hướng của Ban Chỉ đạo Dự án.
 • Specify roles, responsibilities, assign goals, and monitor and evaluate the quality of work performance for each member./ Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, phân công mục tiêu và theo dõi, đánh giá chất lượng thực hiện công việc của từng thành viên.
 • Empower project members./ Trao quyền cho các thành viên dự án.
 • Train or guide project members to ensure uniformity in technology skills/soft skill/ Đào tạo hoặc hướng dẫn các thành viên dự án để đảm bảo tính đồng nhất về kỹ năng công nghệ/kỹ năng mềm

Yêu Cầu Công Việc

Relevant Knowledge/ Expertise

 • Proven experience in managing complex IT Project/ Kinh nghiệm đã được chứng minh trong việc quản lý Dự án CNTT phức tạp
 • Solid understanding of software development lifecycle/ Hiểu biết vững chắc về vòng đời phát triển phần mềm
 • Solid understanding of IT operation (Application monitoring & maintenance, Infrastructure, Security, …)/ Hiểu biết vững chắc về vận hành CNTT (Giám sát & bảo trì ứng dụng, Cơ sở hạ tầng, Bảo mật, …)
 • Understanding IT and their interrelation with business/ Hiểu biết về CNTT và mối quan hệ giữa chúng với doanh nghiệp
 • Proven experience in managing all aspects of a project from business cases, estimation, procurement, and budgeting/ Kinh nghiệm đã được chứng minh trong việc quản lý tất cả các khía cạnh của dự án từ các trường hợp kinh doanh, dự toán, mua sắm và lập ngân sách.
 • Good understanding in project management methodology: waterfall, agile/ Hiểu biết tốt về phương pháp quản lý dự án: thác nước, linh hoạt.

Các kỹ năng/ Skills cần có

 • Excellent communication and interpersonal skills/ Giao tiếp tốt và kỹ năng giao tiếp
 • Excellent presentation skills/ Kỹ năng thuyết trình tốt
 • Excellent project management skill/ Kỹ năng quản lý dự án xuất sắc
 • Very good analytical skills and ability to translate IT technical topics to business audiences./ Kỹ năng phân tích rất tốt và khả năng dịch các chủ đề kỹ thuật CNTT cho đối tượng doanh nghiệp.
 • Ability to communicate with senior stakeholders effectively/ Khả năng giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan cấp cao.
 • Leadership skills, highly self-driven with proactive mindset/ Kỹ năng lãnh đạo, có tính tự chủ cao và tư duy chủ động
 • Excellent MS-Office skills, especially MS Power Point/ Kỹ năng MS-Office xuất sắc, đặc biệt là MS Power Point

Các kinh nghiệm liên quan/ Relevant Experience

 • At least 5+ years of experience in overall software company having held roles in supporting senior IT managers./ Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong công ty phần mềm tổng thể, từng giữ vai trò hỗ trợ các nhà quản lý CNTT cấp cao.
 • 2 years of experience in Software Development Management or IT program/project management/ 2 năm kinh nghiệm trong Quản lý phát triển phần mềm hoặc quản lý chương trình/dự án CNTT
 • Good business and technical hands-on capabilities./ Khả năng thực hành kỹ thuật và kinh doanh tốt.
 • Proven experience in role of senior project manager/ IT manager/ Đã chứng minh kinh nghiệm trong vai trò quản lý dự án cấp cao/quản lý CNTT

Các năng lực liên quan khác

 • Willing to travel on weekly/ monthly basis (Hanoi, HCM city)/ Sẵn sàng đi công tác hàng tuần/ hàng tháng (Hà Nội, TP.HCM)
 • Can work as an individual or as a team member, under stressful conditions, good teamwork attitude./ Có thể làm việc cá nhân hoặc theo nhóm, trong điều kiện căng thẳng, thái độ làm việc nhóm tốt.
 • Responsible, Proactive and Professional ethic/ Đạo đức trách nhiệm, chủ động và chuyên nghiệp

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên VPBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Ứng tuyển" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ VPBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại VPBank. (Lưu ý: Ứng viên có thể Ứng tuyển bằng CV cá nhân)

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Việc Làm Tương Tự

Technology & Data Young Talents 2024

 • Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Số lượng: 20
Ngày Hết Hạn: 30/06/2024
Ngày Hết Hạn: 31/07/2024

Information Security Officer (HN/HCM) - TA144

 • Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Số lượng: 1
Ngày Hết Hạn: 31/07/2024

Senior Java Developer - Hà Nội - TA105

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Số lượng: 1
Ngày Hết Hạn: 08/07/2024

Senior Business Analyst _TA144

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Số lượng: 1
Ngày Hết Hạn: 15/07/2024

Senior Data Scientist – ALM – Hà Nội – TA139

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Số lượng: 1
Ngày Hết Hạn: 20/06/2024

Data Engineer - Data Platform Center - Hà Nội - TA139

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Số lượng: 1
Ngày Hết Hạn: 20/06/2024

Chuyên viên cao cấp vận hành hệ thống nhân sự - TA 133

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Số lượng: 1
Ngày Hết Hạn: 10/07/2024

IT Security Governance Officer _HCM/HN_TA144

 • Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Số lượng: 1
Ngày Hết Hạn: 30/07/2024

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.