Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Chịu trách nhiệm phân tích, đánh giá ảnh hưởng yêu cầu của nghiệp vụ cho mảng nghiệp vụ Phê Duyệt Tín Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn trong hệ thống Phê duyệt tín dụng cho KHCN, Phê Duyệt Tín Dụng cho KHDN, hệ thống Truy vấn Lịch Sử Tín Dụng, và các hệ thống liên quan/
  to be implement on Loan Origination Product, including but not limited to Loan Origination System for Retail Customer, Loan Origination System for Corporate Customer, Internal Credit Bureau System and other directly related systems in this domain
 • Nghiên cứu các dịch vụ liên quan đến mảng nghiệp vụ này / Research about service related to this domain.
 • Chủ động cung cấp các giải pháp, khảo sát, thu thập, phân tích các yêu cầu của các đơn vị liên quan đến mảng nghiệp vụ. Xây dựng tài liệu chi tiết phục vụ triển khai các giải pháp; xây dựng các quy trình, báo cáo, biểu đồ để đơn vị nghiệp vụ hiểu đúng các quy tắc nghiệp vụ cũng như vận hành liên quan đến mảng nghiệp vụ này / Proactively offer solutions, investigate, collect and analyze business requests about this domain. Design SRS for development. Design processes, reports, charts and formulas for business understanding about business and operation rules related to this domain
 • Thiết kế, phát triển và triển khai các giải pháp để hiện thực hóa các kết quả phân tích yêu cầu để xây dựng các ứng dụng đáp ứng nhu cầu của đơn vị nghiệp vụ vể mảng nghiệp vụ này/ Design, develop, and deploy soulutions to actualize requirement analysis results in order to build up applications that can meet business requirements of this domain
 • Xây dựng các tài liệu chi tiết, bao gồm: tài liệu phân tích, tài liệu phát triển, kịch bản kiểm thử, hướng dẫn sử dụng cho các yêu cầu phát triển của mảng nghiệp vụ này / Develop detailed documents, including analysis document, developing document, testcase, SOM documents of change requests for this domain.
 • Quản lý nhà cung cấp, giám sát chất lượng dịch vụ của các đối tác/ nhà cung cấp mảng nghiệp vụ này và chịu trách nhiệm đối với các dịch vụ được cung cấp đó/ Manage vendors, services quality of vendors/other service providers related to this domain and take full responsibility on their services.
 • Hỗ trợ mức độ 2 và mức độ 3 cho các hệ thống liên quan đến mảng nghiệp vụ này nhằm đáp ứng các yêu cầu vận hành của nghiệp vụ theo như SLA mà IT đã cam kết với các đơn vị khác/ Level 2 and Level 3 support for the corresponding systems in this domain, which provides expertise to fulfill all customer requests, according to the IT Service SLA.
 • Chịu trách nhiệm xử lý và/hoặc phối hợp với các mảng liên quan để xử lý sự cố, vấn đề liên quan đến Khách hàng trong mảng nghiệp vụ này trong thời gian phù hợp, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh. / Being responsible to resolve and/or managing other domain lead to resolve incidents and problems related to customer in this domain in a timely manner, which minimize the business lost.
 • Chủ động đề xuất cải tiến, thay đổi về hệ thống, quy trình nghiệp vụ liên quan đến mảng nghiệp vụ này / Proactively propose IT service process improvements, changes in system, business process changes related to this domain.

Job Requirement

1. Trình độ Học vấn

 •   Specialized in IT, Banking and Finance, MBA/Bachelor’s degree and above

2. Các Kinh nghiệm liên quan/ Relevant Experience

 • Being able to understand and catch-up quickly with various business processes/rules or new products.
 • Master of document BRD/ SRS/ FSD to describe Banking Products/processes
 • Experience in Software Analysis and Design, preferably using UML
 • Working with individual systems in LOS and Loan Processes

3. Kiến thức / Chuyên môn có liên Quan/ Relevant Knowledge/ Expertise

 • 5- 10 experience in Software Development
 • Experience in a particular banking domain for at least 3 years 

4. Các Kỹ Năng/ Skills

 • Can communicate in English (mandatory)
 • Can work as individual or as a team member, under stressful condition, good teamwork attitude

5. Các năng lực khác/ others

 • Responsible, Proactive and Ethical about secure Banking Data
 • Problem-solving skills, ability to work under high pressure and can-do attitude
 • Teamwork, careful, attention to detail, logical thinking

BENEFITS

 • Competitive salary and bonus package
 • Staff loan with special interest rates
 • Traing courses based on the job, Training framework/Learning RoadMap for each position
 • Insurance in accordance with Labor laws + VPBank Care insurance for all employees. (insurance covered for family members for entitled employees);
 • Annual leave (varied based on job grade)
 • Travel allowance
 • A dynamic and friendly working environment, full of great opportunities to develop your career and abundant interesting activities to join (Sports competitions, talent contests, teambuilding…)
 • Working time: from Monday to Friday & 2 Saturday mornings/month

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên VPBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Ứng tuyển" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ VPBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại VPBank. (Lưu ý: Ứng viên có thể Ứng tuyển bằng CV cá nhân)

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

Technology & Data Young Talents 2024

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Number: 34
Expired Date: 30/06/2024

Chuyên viên chính Vận hành POS

 • Location: Ha Noi
 • Number: 1
Expired Date: 11/07/2024

Senior Java Developer - TA144

 • Location: Ha Noi
 • Number: 1
Expired Date: 22/07/2024
Expired Date: 06/07/2024

Senior Java Developer - Hanoi/HoChiMinh - TA137

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Number: 1
Expired Date: 30/08/2024
Expired Date: 03/07/2024
Expired Date: 30/08/2024
Expired Date: 02/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.